Cup Packer

Maschine type: (eg Ampack)
 

A + F 401V Capacity: 6000 - 10000 cups / h

A + F 402-5-2-15-1 Capacity: 15000 - 20000 cups / h

A + F 403-4-2-46-1/2 Capacity: 15000 - 20000 cups / h

A + F 600/V-1 Capacity: 6000 - 9000 cups / h

A + F 600/V-1 Capacity: 6000 - 9000 cups / h

A + F cuppacker Capacity: 5000 - 8000 cups / h

Ampack Ammann GP4 Capacity: 5000 - 8000 cups / h

Ampack Ammann GP4 Capacity: 5000 - 8000 cups / h

Ampack Ammann GP4 Capacity: 6000 - 9000 cups / h

Ampack Ammann GP4 Capacity: 6000 - 8000 cups / h

Ampack Ammann GP4 Capacity: 6000 - 9000 cups / h

Ampack Ammann GP8 Capacity: 10000 - 15000 cups / h

Benhil 8536 Capacity: 3,000 cups / h

Benhil Cup packer Capacity: approx. 3000 cups / h

Hamba Capacity: 7500- 9000 cups / h

Hamba Capacity: 8000- 10000 cups / h

Hamba Capacity: 3000- 4500 cups / h

Hamba Capacity: 8000- 12000 cups/ h

1 2   »